Hayatını Kazanamamış İnsanların Memleketi: Göktürk
Fatih Güner
28012

Bu hikayenin yalnızca Göktürk’e has olmadığını eğitimli bir tesbitl olarak söyleyebilirim. Be dahası da var çok güzel örnekler ama %10'u bile değil.

Like what you read? Give Volkan Yılmaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.