Mülakata gerek kalmadan işe alım
Sadik Kocabasa
171

Sorulan soru değişebilir sanırım. İnanılmaz kolay ama sokakta çevirsen belki 10 kişiden 5'i KDV nedir bilmez, eskiden olsa KDV çok bilinirdi vergi iade zarfları fişler sayesinde :)

Güzelmiş ben beğendim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.