รวมบทความที่เขียนลง We Think

นี่คือบทความที่เราเขียนลงเพจ We Think


วิ่งเพื่อเปลี่ยนโลก! ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาวิิ่งมาราธอน ท้าทายค่านิยมในสังคมว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า เมื่อ 50 ปีก่อน
การเรียนแบบท่องจำไม่ช่วยสร้างแรงงานที่มีฝีมือ แถมทำลายอนาคตเศรษฐกิจไทย

เพดานแห่งความสัมพันธ์ ทำไม “เพื่ิอนรักที่รักเพื่อน” ถึงเป็นแฟนกันไม่ได้


ห้ามป่วย ห้ามตาย ห้ามง่วง! กับโฆษณาชวนช็อคที่บอกให้ฟรีแลนซ์อดนอนจนร่างพังเพื่อเป็น “คนพูดจริงทำจริง”

Like what you read? Give Woody Koo Story a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.