ทีมเอ็นจิเนียร์ Apple ล้มเหลวถึง 2 รอบในการพัฒนา Mac OS ใหม่
samphan r.
292

จริงๆ มีอีกเรื่องครับ คือตอนที่จะซื้อ NeXT + Jobs น่ะ มอง BeOS อยู่ด้วย แต่ปัญหาคือ มันดีและโมเดิร์นก็จริง แต่มันก็ไม่ได้ดีกว่า NeXT ณ วันนั้น และผมคิดเองด้วยว่า ปัญหาคือ Macintosh คือ tech + cult มันทำให้ได้ Be มาก็ไม่ตอบโจทย์ cut ของ user อยู่ดี การรักษาฐานลูกค้าเก่าสำคัญกว่าวิ่งไปหาลูกค้าใหม่ ดังนั้น Jobs ก็ตอบโจทย์ ยิ่งเรื่องถ้าเขากลับมานี่ Apple แทบไม่ต้องวิ่งหาคน PR เลย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.