ขนมเด็กในร้านเลขเจ็ด : ฟรุตตี้ทวิส

เดินๆเล่นที่ร้านเลขเจ็ด ก็ไปเจอขนมอันนึง คล้ายกับขนมที่กินตอนเป็นเด็กน้อย เยลลี่เส้นยาวๆ มี 3 สี 3 รส เขียวLime , ฟ้าSoda และ น้ำตาล Cola หน้าตาเป็นแบบในรูปเลย

นี่มันขนมหลอกเด็กชัดๆ แต่เราก็ซื้อมากิน 55 เอามากินเล่นก็เพลินๆดีเหมือนกัน เวลากินสามารถกินทีละรส หรือจะเอาหลายๆมาพันรวมกันแล้วกินก็จะได้อีกรสชาติ แต่เห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้ให้พลังงาน 150 kcal เลยนะ ราคา 12 บาท มีขายเฉพาะร้านเลขเจ็ดเท่านั้น ^3^

Like what you read? Give Worakan Sasipiyanont a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.