บริษัท workbythai รับเขียนโปรแกรม บริหารงานบุคคล HR 2017

บริษัทworkbythai รับเขียนโปรแกรมบริหารงานบุคคล ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เก็บประวัติของพนักงาน ข้อมูลการลา ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ทำงานร่วงเวลา เก็บประวัติการฝึกอบรม เหมาะกับทุกองค์กร

ติดต่อ :02–102–4291

webside : www.workbythai.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.