World Ventures recenze — co je WorldVentures?

WorldVentures
Mar 12, 2019 · 3 min read

V dnešní době je těžké zjistit, zda je společnost legitimní nebo ne, i proto si sami děláte průzkum kolem World Ventures. Možná vám World Ventures představil kamarád nebo rodinný příslušník. Možná jste na nás narazili online. Ať už tomu bylo jakkoliv, jste na správném místě ve správný čas a ze správných důvodů, neboť bych rád na World Ventures trošku posvítil abyste se mohli sami svobodně rozhodnout, zda je to pro vás zajímavé či nikoliv!

Pro zjištění pravdivých informací o WorldVentures pokračujte ve čtení v mém článku recenze World Ventures.

WorldVentures je společnost specializující se na síťový marketing se zaměřením na přímý prodej v oblasti cestování a turistiky. Společnost byla založena ve městě Dallas, Texas pány Waynem Nugentem a Mikem Azcuem v roce 2005 a v roce 2009 začala s mezinárodní expanzí.

Wayne i Mike jsou v přímém prodeji a síťovém marketingu velmi zkušení a s úspěchem stavěli týmy v hned několika obchodních příležitostech. Jejich společná vize a mise je vytvářet v životech lidí více zábavy, svobody a naplnění pomocí synergie životních zkušeností, finančních příležitostí, učení se a spolupráce.

WorldVentures nabízí tři cestovní členství: DreamTrips Membership, Luxury DreamTrips Membership a Leisure Travel Consultant (LTC) balíček. WorldVentures využívá sílu nákupů s množstevními slevami a díky tomu může nabízet výjimečné dovolené s výjimečnou hodnotou a vyžaduje k tomu pouze jednorázový zřizovací poplatek a nízký měsíční členský příspěvek. Svým členům tak může nabídnout přístup k dovoleným nabízejícím jedinečné zkušenosti za ceny, které jsou velmi výhodné a jinde nedostupné.

World Ventures podvod nebo letadlo?

World Ventures není podvod ani letadlo. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. Proč tedy tolik lidí hledá a píše recenze? Ve většině společností se síťovým marketingem valná většina lidí nevydělává dostatek peněz a někteří nevydělávají vůbec. Pak je celkem pochopitelné, že viní společnost a nazývají podnikatelskou příležitost podvodem nebo letadlem protože jednoduše selhali místo toho, aby si přiznali prohru. Je to snad pochybení dané společnosti? Ne! Jde tu jen a pouze o distributora! Zabíjí mě když vidím lidi osočovat lidi nad sebou, společnost, kompenzační plán a všechno možné, protože nevydělávají žádné peníze a přitom DreamTrips členství ani nepropagují.

Pokud chcete být v tomto odvětví úspěšní, musíte to brát jako podnikání, nikoliv jako něco, o čem si můžete promluvit s rodinou a přáteli, udělat pár setkání a z čistého nebe se stát finančně nezávislými.

Důvod, proč většina lidí ve WorldVentures selže, je jednoduše fakt, že proto nic neudělají, nevědí jak vygenerovat 10–20+ leadů denně a jednoduše to vzdají. Pro úspěch v životě je důležité selhat první a rychle… neboť čím dříve zakopnete, tím dříve se dostanete blíže k úspěchu.

Až vám bude někdo říkat, že “World Ventures je podvod”, jednoduše berte v potaz, že nevědí o čem mluví. World Ventures je legitimní společnost neboť mají reálné produkty nabízející zájemcům skutečnou hodnotu.

Jak asi víte, nabízejí i obchodní příležitosti. Skvělé na tom je, že pokud jste ochotni do toho vložit svoji práci, můžete s World Ventures zaznamenat opravdový úspěch. Jak můžete vidět, váš úspěch v síťovém marketingu má jen velmi málo společného se samotnou společností, pokud se zrovna nejedná o firmu s otřesnými produkty, nedůvěryhodným vedením a nevýhodným kompenzačním plánem.

Pokud je to váš případ, zvažte, zda nebude lepší zapojit se do jiné společnosti. Do společnosti, jejíž kultura bude v souladu s vaší osobností. Aby bylo možné uspět, je třeba následovat ověřené postupy ostatních úspěšných síťových marketérů.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store