A. Puspadewi
A. Puspadewi

A. Puspadewi

Sad poet wearing a smile.