Jak v Keboole kontrolujeme logy
Petr Simecek
72

V Liftago a LidskaSila jsme použili k tomuto účelu Logentries.com a velká spokojenost. Myslím že je to na stejné úrovni vyspelosti jako PT. Doporučuji.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.