Generación de mierda
Mario Pais
304

Desculpa o que pode parecer trolaxe, pero diría que sodes unha xeración de merde precisamente pola culpa dos vosos pais.

E que se ben sodes a primeira xeración que vive peor cós seus pais, tamén sodes a primeira que tivestes unha educación universitaria completa, a primeira que vos sentides a gusto vivindo co benestar moral e económico dos vosos pais e a primeira que non queredes matar os vosos pais nin a súa obra: unha economía pouco flexible que non vos deixa entrar nela, un sistema anquilosado polo peso dun compoñente público inmobilizante, e unha débeda inmobiliaria (e non só) inasumible.

E desculpa de novo se parece trolaxe, pero non é esa a intención.

Like what you read? Give Xabier Cid a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.