Non creo que sexa culpa dos nosos pais, máis ben nosa, como digo neste parágrafo:
Mario Pais
21

Xa, :)
Aquí claramente estamos ante unha diferenza ideolóxica importante entre ti e mais eu, no que é un salario “digno” e unha xornada de traballo razoable, e como se chegan a un e a outra. Pero xa abonda de discordar. Apertas!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.