Khi được hỏi biển số xe Lâm Đồng là gì? Có lẽ nhiều người sẽ phải suy nghĩ, có khi phải nhờ trợ giúp từ người thân mới có thể đưa ra câu trả lời. Và trong bài ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa ra thông tin về biển số xe Lâm Đồng, biển số xe các huyện tỉnh Lâm Đồng dành cho những bạn quan tâm ngay sau đây nhé. Hãy cùng nâng cao sự hiểu biết của bản thân mình về biển số xe của các tỉnh trên cả nước ta nhé.

Biển số xe máy của các huyện tỉnh Lâm Đồng

 • Biển số xe của thành phố Đà Lạt: 49-B1, 49-M8xxxx
 • Huyện Đam Rông: 49-C1
 • Huyện Lâm Hà: 49-D1
 • Huyện Đức Trọng: 49-E1
 • Huyện Đơn Dương: 49-F1
 • Huyện Di Linh: 49-G1
 • Huyện Bảo Lâm: 49-H1
 • Thành phố Bảo Lộc: 49-K1; 49-S1
 • Huyện Đạ Huoai: 49-L1
 • Huyện Đạ Tẻh: 49-M1
 • Biển số xe của huyện Cát Tiên: 49-N1
 • Biển số xe của huyện Lạc Dương:49-P1

Theo quy định về biển số xe của 64 tỉnh thành cả nước, biển số xe đuôi 49 thuộc về tỉnh Lâm Đồng do công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp.

Nguồn : http://xemboiso.net/

Nguồn bài viết tại Biển số xe Lâm Đồng và biển số xe các huyện tỉnh Lâm Đồng

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.