สวัสดีครับ แล้วคุณมีปัญหากับตัวอักษรไทยที่เล็กจนแทบมองไม่เห็นไหมครับ…
Watcharyn Getphet
1

ยังไม่เคยเจอครับ

แต่ถ้าให้เริ่มหาทางตอนนี้ คงเริ่มที่ Settings ใน IDE ก่อนครับ ในหมวดของ console > font จะมีให้ปรับ font family และน่าจะปรับ size ได้

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.