Dary losu — czy to ma sens?
Paweł Lipiec
103

a to nie jest tak, że celem wysyłki kreatywnej jest zainteresowanie, zaciekawienie newsem i przebicie się przez milion innych “zwykłych” newsów, a nie bezpośrednie przełożenie na zakup produktu/usługi?

Like what you read? Give Marta Szydlik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.