6 คาแรคเตอร์ “ผู้นำ” ความสำเร็จแบบไหนที่เป็นคุณ

6 คาแรคเตอร์ “ผู้นำ” ความสำเร็จแบบไหนที่เป็นคุณ

คาแรคเตอร์ผู้นำ 6 แบบที่ปรากฎในนักธุรกิจผู้นำความสำเร็จระดับโลกเพื่อให้คุณได้นำไปปรับใช้ในอนาคตอย่างน่าสนใจ

  • ผู้นำนักสร้างวิสัยทัศน์
  • ผู้นำนักพัฒนาคน
  • ผู้นำนักสร้างสัมพันธ์
  • ผู้นำนักประชาธิปไตย
  • ผู้นำนักแข่ง
  • ผู้นำนักสั่งการ

ที่มา https://www.bangkokbanksme.com/article/17276

Like what you read? Give Xhaka Thanasap a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.