xmisao

xmisao

Programmer. Linux, Ruby, Vim, etc…

Editor of info.bestgems.org