สร้าง mysql บน docker

*อันนี้ตั้งใจเขียนเพื่อกันตัวเองลืมเท่านั้นนะครับ :P

1. สั่งแบบนี้เลย

docker run — name my_sql -d -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=111111 mysql:5.7
  • name = ชื่อ container
  • -d = detach คือให้มันเป็น process ที่รันใน background
  • -p = map port จาก application ที่รันใน docker มาจับกับ port ที่เครื่อง local โดย <port_local>:<port_in_docker>
  • -e = environment variable ใน docker
  • mysql:5.7 =คือเราจะใช้ image mysql เวอร์ชั่น 5.7 ซึ่งจะเป็นแบบเนร้ <image_name>:<version> โดยถ้าไม่ระบุเวอร์ชั่นก็จะเอาล่าสุดมาให้เลยจร้าาาา

2. หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ลองรันเล้ย

mysql -uroot -p111111 -h 127.0.0.1 -P 3306

3. มันควรจะได้แบบนี้

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.18 MySQL Community Server (GPL)
Copyright © 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.
mysql>
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.