xu ly nuoc thai tai tx Thuan An — công ty xử lý nước thải — xử lý nước thải sinh hoạt — xử lý nước thải công nghiệp — công nghệ xử lý nước thải

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI TX THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Với dân số trên 410.000 người, hàng ngày, toàn thị xã thải ra khoảng 167.000m3 nước thải và trên 200 tấn rác thải. Trong khi đó, nước thải chủ yếu được xử lý bằng bể tự hoại xây dựng chưa đúng quy cách, hệ thống thoát nước đô thị xây…

Cao Nam Phát

Naphapro khơi nguồn sức sống mới!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store