Xưởng May Yes chuyên may quần áo thể thao xuất khẩu, đồng phục cao cấp, đồ bóng đá, đồ bơi, cầu lông, bóng rổ…trong và ngoài nước.

Liên hệ:

Xưởng May Yes

https://maydothethao.com — May đồ thể thao cao cấp, may đồ thể thao theo yêu cầu tại TPHCM, liên hệ 0838765769–0902422683, May quần áo thể thao tại TPHCM.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store