ดาว

ครั้งหนึ่ง
เขาดึงเราเข้าไปในวงโคจรของเขา
เรายอม
เราไม่ต้านทานแรงดึงดูดนั้น

ครั้งนี้
เขาผลักเราออกจากวงโคจรของเขา
เราไม่ยอม
เราก็ต้านทานแรงผลักนี้ไม่ได้อยู่ดี

เพราะเขาไปโคจรที่อื่นแล้ว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.