SQL Server’da Cümlenin Baş Harflerini Büyüten Fonksiyon

SQL Server Eğitimleri
Jun 18 · 1 min read

Herkese merhaba,

SQL Server’da bazı durumlarda verilmiş olan bir paragraftaki tüm kelimelerin ilk harfinin büyütülmesi istenebilir.

Ne demek istiyorum fotoğrafta görelim.

Bu şekilde bir gösterim yapmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade