SQL Server’da İlgili Tablo Üzerinde Değişiklik Yapıldığında O Tabloyu İçeren Tüm Viewları Refresh Yapmak

SQL Server Eğitimleri
May 29 · 1 min read

Herkese merhaba,

SQL Server’da ilgili tablonuzda herhangi bir değişiklik olduğu zaman bu tabloya bağlı viewların hepsini güncellemek gerekir.

Aşağıdaki kod ile tablonuza bağlı viewları görüntüleyip rahatlıkla güncelleyebilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade