SQL Server’da Inserted / Deleted Tabloları

SQL Server Eğitimleri
May 31 · 1 min read

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da Inserted / Deleted tablolarından bahsedeceğim.

Inserted ve Deleted tabloları SQL Server’da Trigger içinde olan yapılardır.

Oluşturduğumuz Trigger hangi tablo üzerinde etkinse tablo üzerine eklenilen veya güncellenilen kayıtlar “inserted” tablosu üzerinde, silinen kayıtları ise “deleted” tablosu üzerinde kaydedilir. Bu tablolar sanal tablolardır.

Kısacası

Triggerlarda geçerli 2 tane tablo vardır.

  • Insert yani ekleme anında eklenen veriyi tespit etmek için inserted denen tablodan faydalanırız.
  • Delete eylemi yani silme işleminde hangi veriyi silmeye çalışıyorsanız silinen veriyi tespit etmek için deleted denen tablodan faydalanırız.
  • Update anında ise her iki tabloya da veri gelir, yeni eklenen veri inserted’dan, eski veri deleted’dan gelir. Güncellenmeden önce ki hali deleted tablosunda güncellendikten sonra ki hali ise inserted tablosunda tutulur.

Çok karıştırılan bu yapıyı kısaca anlatmak istedim.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade