SQL Server’da Metinsel Veri Tipleri

SQL Server Eğitimleri
May 31 · 1 min read

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da kullanılan metinsel tiplerden bahsedeceğim.

SQL Server’da metinsel tipler aşağıdaki gibidir.

char(boyut) : Belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer kaplayan bir veri tipidir. Unicode’u desteği yoktur. En fazla 8.000 karaktere kadar depolama yapabilir.

varchar(boyut) : Chardan farkı, verinin boyutu kadar yer kaplar. Unicode’u desteklemez. En fazla 8.000 karaktere kadar depolama yapar. Boyut değeri Max olursa, depolama boyutu ²³¹ — 2 (2 GB) olur.

nchar(boyut) : Belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer kaplar. En fazla 4.000 karaktere kadar depolama yapabilir.

nvarchar(boyut) : Verinin boyutu kadar yer kaplayan bir veri tipidir. Unicode’u destekler. En fazla 4.000 karaktere kadar depolama yapar.Boyut değeri Max olursa, depolama boyutu 2³¹ — 2 (2 GB) olur.

text : Belirtilen değerden az veri girilse bile boyutu kadar yer kaplayan bir veri tipidir. Unicode’u desteklemez. En fazla 2GB’a kadar metinsel veri depolama yapar.

ntext : Girilen karakter kadar yer kaplayan bir veri tipidir. Unicode’u destekler. En fazla 2GB’a kadar metinsel veri depolama yapar.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade