SQL Server’da Palindromik Metin Kontrolü

SQL Server Eğitimleri
Jun 18 · 1 min read

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da palindromik metin kontrolü nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğim.

Kod Örneği 1

Aşağıdaki kod yardımı ile bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Kod Örneği 2

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade