SQL Server’da sp_helptext Prosedürü Kullanımı

SQL Server Eğitimleri
Jun 10 · 1 min read

Herkese merhaba,

Sizlere kısa ve öz olarak SQL Server’da sp_helptext prosedürünün kullanımından bahsedeceğim.

SQL Server’da sp_helptext prosedürü Stored Prosedür, Trigger, View ya da Objelerin içeriklerini kod/yazı olarak gösteren bir prosedürdür.

Tırnak içerisine Stored Prosedür, Trigger, View ya da Objelerin adı yazıldığında bize aşağıdaki gibi bir sonuç döndürecektir.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade