SQL Server’da Tüm Prosedürleri Export Etmek

SQL Server Eğitimleri
Jun 13 · 3 min read

Herkese merhaba,

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanınıza ait tüm prosedürleri export yani dışarıya çıkarma ihtiyacınız olabilir.

Bu şekilde bir işlem için aşağıdaki linkte belirtmiş olduğum programı indirmelisiniz.

Bu program Visual Studio ile açılabilen ve kaynak kodlarını görebileceğimiz bir programdır.

Programı indireceğiniz adres : https://archive.codeplex.com/?p=exportmssqlproc

Yukarıdaki fotoğrafta kırmızı olan kısma tıkladığımız anda program inecektir.

Programı Winrar sıkıştırma programı ile açıp içindeki dosyaları görebilirsiniz.

Winrar içinde bakacağınız yeri üstte belirtmiş olduğum fotoğrafta gösterdim.

Bu dosyayı sürükleyip masaüstünüze bırakın.

Sonrasında klasörün içine girin.

Burada Visual Studio ile açacağımız (SqlUtiz) dosyasını görmektesiniz.

Bu dosyaya çift tıklıyoruz ve eğer Visual Studio programı da bilgisayarınızda yüklü ise karşımıza şu ekran gelecek.

Yukarıda belirtmiş olduğum (Form1.cs) dosyasına çift tıklıyoruz ve sonrasında aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Programa bu şekilde ulaşmış olduk. Şimdi Start butonuna basıyoruz ve programımızı çalıştırıyoruz.

Start butonuna bastıktan sonra karşımıza aşağıdaki ekran çıkacak.

Görüldüğü üzere program çalıştı.

Dilerseniz buradan gerekli bilgilerinizi girerek prosedürlerinizin export işlemini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz bu ekranı kapatıp aşağıdaki klasörden doğrudan SqlUtiz.exe dosyasını çalıştırarak da işleminizi yapabilirsiniz.

Not: Sonradan da bu işlemleri başka veritabanlarınızda da kullanabilmeniz için Visual Studio üzerinde bir sefer çalıştırmanız önemli!

Yukarıda belirtmiş olduğum klasör yolunu izleyerek SqlUtiz.exe dosyasına erişebilirsiniz. Bu dosyaya çift tıkladığımızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecek.

Bu kısımdaki ekran bilgileri şu şekildedir.

Server : Server Adınız ya da IP Adresi.

Login : Kullanıcı Adınız

Password : Şifreniz

Eğer bu kısımları doğru girdiyseniz Database kısmında SQL Server ile bağlandığınız zamanki veri tabanlarını aşağıdaki gibi göreceksiniz.

Sonrasında SQL Server Prosedürlerimi indireceğim klasörü Location Folder kısmında belirtiyoruz. Ben deneme yapmak için Northwind veri tabanını örnek olarak seçtim. Northwind veritabanı içindeki prosedürleri export edeceğim.

Masa üstünde prosedürler diye bir klasör oluşturdum.

Location Folder kısmında prosedür klasörünü seçtikten sonra Grab data butonuna tıklıyoruz.

Tıklama işleminden sonra işlem başarı ile tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Sonrasında masa üstüne gidip prosedürler klasörüne baktığımızda proesdürlerin export edildiğini göreceğiz.

Herhangi bir prosedürü not defteri ile açıp inceleyelim.

Prosedür başarı ile export edilmiş görünüyor.

Umarım yedekleme işlemlerinize işinize yarar.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade