SQL Server’da Tüm Triggerları Listelemek

SQL Server Eğitimleri
Jun 12 · 1 min read

Herkese merhaba,

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanınıza ait tüm triggerları listelemeniz gerekiyor olabilir.

Aşağıdaki kod yardımı ile bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Not : İşlem öncesi ilgili veritabanınızı seçtiğinizden emin olun.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade