This story is unavailable.

Dostum selam:) öncelikle teşekkürler okuduğun ve cevap yazdığın için. Bahsettiğin konularla ilgili bir yazı yazmayı zaten düşünüyordum, rahat bir vakit bulduğumda uzun uzun yazacağım. Başarılar diliyorum:)

Like what you read? Give Yağız Bayrak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.