دیجیتال مارکتینگ در اصفهان

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی

از گذشته تا به حال همواره دغدغه هدفمند بودن تبلیغات از موارد هائز اهمیت بوده است که امروزه به بک نیاز مهم مبدل گشته است .
چرا که دیگر استفاده از روش های سنتی چاپی نظیر کاتالوگ ، بروشور ، بیلبورد و دیگر روش های تبلیغات سنتی به دلیل عدم هدفمندی کاربرد ندارند ، در نظر بگیرید از توزیع ۱۰۰۰ عدد بروشور با هزینه های بالای چاپ چند بروشور به دست کسانی که واقعا به خدمات شما نیاز دارند می رسد ؟!!
نبود هدفمندی ،گزارش دقیق از خروجی تبلیغات ، عدم اطلاع رسانی در طیف گسترده ،داشتن تاریخ انقضا به دلیل مقطعی بودن زمان تبلیغات و بسیاری موارد دیگر سبب ظهور خدمات دیجیتال مارکتینگ شد .

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ در واقع اصطلاحی است که به جهت استفاده از ابزار های دیجیتال در فضای آنلاین به آن اطلاق می شود و سبب معرفی شما ، اطلاع رسانی خدماتتان ، برندینگ کسب و کارتان و رونق کسب و کارتان می شود.

مزیت یا مزایای دیجیتال مارکتینگ

در دیجیتال مارکتینگ شما بر اساس میزان بودجه و زمان بصورت هدفمند بر اساس بازار هدف مد نظر کسب و کارتان اطلاع رسانی می شوید .
هنگام استفاده از ابزار های دیجیتال مارکتینگ شما می توانید گزارش دقیقی از خروجی کمپین تبلیغاتی خودتون داشته باشین که بیانگر میزان هدفمندی تبلیغات شما است و با تحلیل آن به راحتی می توانید میزان بهره وری تبلغات را افزایش داد و در نتیجه همه موارد گفته شده با صرف کمترین هزینه بیش ترین بهره مندی را داشت.

Image for post
Image for post

اصفهان یکی از کلان شهرهای ایران است که با داشتن کسب و کارهای گوناگون نیاز اساسی به روش‌های نوین بازاریابی دیجیتال دارد، کسب و کارهای کوچک و بزرگی در اصفهان فعالیت می‌کنند که همه آن‌ها نیاز به گسترش و توسعه کسب و کار خود دارند. دیجیتال مارکتینگ در اصفهان یک اصل اساسی برای بقای کسب و کارهای این شهر است و این نیاز در پی خود باعث به وجود آمدن شرکت های متعدد دیجیتال مارکتینگ در اصفهان شده است.

Image for post
Image for post

خدمات دیجیتال مارکتینگ یلدا

Image for post
  • طراحی سایت معرفی و شرکتی
  • طراحی سایت فروشگاهی
  • سئو و بهینه سازی سایت
  • طراحی اپلیکیشن موبایل
  • ویدیو مارکتینگ
  • مدیریت و بازاریابی شبکه های اجتماعی
  • تبلیغات در گوگل
  • گرافیک تصویری (UI , UX)
  • ریپورتاژ
  • ایمیل مارکتینگ

بهترین شرکت دیجیتال مارکتینگ در اصفهان

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store