Bu yazıda bir sanal sunucu üzerine OpenLDAP kurulup halihazırda kurulu olan bir Jira servisinin yetkilendirme işlemi yapılacaktır.

Anlatımda komut satırına aşina olduğunuz varsayılmaktadır.

LDAP nedir?

Lightweight Directory Access Protocol(LDAP) dizin erişimi ve yönetimi için kullanılan standart haline gelmiş bir protokoldür. Dizinlerde genellikle kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar gibi veriler bulunmasına rağmen herhangi bir şey içerebilir.

Okuma hızının yüksek olmasını istediğimiz ama yazma hızının çok hızlı olmasına gerek duyulmayan durumlarda LDAP kullanımı uygundur. LDAP database yerine geçmez, hatta kendisine erişmek için database kullanır.

Neden OpenLDAP?


Bitbucket Pipelines, Bitbucket Cloud’un CI sunucusu kurmaya gerek kalmaksızın build, test ve deploy işlemleri yapılmasını sağlayan bir özelliğidir.

Bitbucket Pipelines ne işe yarar?

Bitbucket Pipelines’ın asıl amacı continuous integration sürecini geliştirme ortamına entegre etmektir.

Yapısı gereği herhangi bir continuous integration sunucusuna ihtiyaç duymaz. Ortada bir sunucu olmadığı için kurulum ve yönetim gereksinimleri olmaksızın basit bir konfigrasyon yapılarak continuous integration döngüsünün meyvelerinden yenilebilir.

Peki nedir bu meyveler, neden bunca uğraş?

Continuous Integration nedir?

Continuous integration, geliştiricilerin kodlarını günde birkaç kez ortak bir depoda birleştirmelerini gerektiren bir geliştirme yöntemidir. Diğer bir deyişle yazılım geliştirme sürecinin, belirli bir rutin içinde uygulamanın çalışacağı ortamlar için her kod değişikliğinde ortamlara uygunluğunun denenmesi ve…


Apache Maven çıkış noktası build işlemlerini sadeleştirmek olan bir build otomasyon aracıdır.

Maven build, reporting, dependency management ve documentation işlemlerini gerçekleştirir.

Build işleminin iki yönünü ele alır: projenin nasıl build olacağını ve projenin dependency’lerini tanımlar. Build işlemi için kendisinden önceki araçların aksine kabul edilen bir düzen kullanır ve sadece istisnaların yazılması gerekir.

Dependency management olarak Maven library ulaşmak için sırasıyla bulana kadar local, central ve uzak depolara bakar, indirilmesi gerekiyorsa indirir. Bu mekanizma sayesinde geliştiriciyi büyük bir iş yükünden kurtarır.

Konfigrasyon için pom.xml dosyasını kullanır. Bu dosya projeyi build etmek için gerekli bütün bilgileri içerir.

Maven başlıca Java projeleri için…


Bu yazıda Bamboo üzerinde örnek bir Spring Boot projesi continuous integration sürecine sokulacaktır.

Anlatımda Git, Maven ve Spring Boot hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olunduğu varsayılmaktadır.

Neden Bamboo?

Neden basit bir şekilde kendimiz derlemeyip, Bamboo gibi bir servis kullanıyoruz?

Bu sorunun çok güzel bir cevabı var, Continuous Integration.

Continuous Integration

Continuous integration, geliştiricilerin kodlarını günde birkaç kez ortak bir depoda birleştirmelerini gerektiren bir geliştirme yöntemidir. Diğer bir deyişle yazılım geliştirme sürecinin, belirli bir rutin içinde uygulamanın çalışacağı ortamlar için her kod değişikliğinde ortamlara uygunluğunun denenmesi ve test edilmesidir. Bu sistem sayesinde hatalar erken tespit edilir ve hatalara erken müdehale edilmesi sağlanır.

Kerem Yaldız

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store