Gençliğini Geri Verseler Bir Daha Okur musun?
Entre-pire
313

İlk başta dişlideki çark olman lazım kı sonrasinda hoyrat girişimci olabilesin. Dişlideki çark olmadan direk girişimci olduğun zaman pek çok piyasa tecrübesini kaçırıyorsun. Dişlideki çark olmanın en büyük artısı istediğin kadar hata yapıp istediğin kadar başarısız olabilirsin. Sonuçta ne dükkan senin ne de giden paralar senin. Girişimci olduğun zaman onların değerini daha iyi anlarsın. Ben 9 senede Çukurova İktisati bitirdim. İlk 4 yıl sadece birinci sınıfı okudum. Bu sırada hep çalıştım. Yine olsa yine yaparım. Okulu istersen 1 istersen 5 yıl sonra bitir önemli olan o sırada ne yaptığın ve ne öğrendiğindir…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.