Referandumda Rasyonel Oy Kullanma
Cem ARICAN
404

Üzgünüm ama bu referandumda akıl fikir sahibi olan hiç kimsenin, evet demek gibi seçeneği yok. Olamaz. Zaten akıl fikir sahibi, evet’i bu referandumda bir seçenek olarak bile görmez. 
Hani tarih kitaplarında yazan, “Türkler tarih boyunca 16 devlet kurmuştur, 17. de Türkiye Cumhuriyeti’dir” cümlesi var ya…
İşte, tarihe 17. devletlerini de yine kendi kendilerine yıkan halk olarak geçmek istemiyorsak, referandumda verilecek oy bellidir. Değerlendirmeye gerek bile yoktur. 
Amerikan tarzı “politik doğruluk” kafasının, bu referandumda yeri yoktur. Ya da bir başka deyişle, sonraki kuşaklara kendisine ana avrat küfrettirme fırsatı vermek istemeyenler, evet’i bir seçenek olarak görmez. 
18 madde olabilir. Tüm değişikliklerin tek bir ortak paydası vardır. O da hayır demek için yeterlidir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.