Yağmur, kış, kıyamet

Hep denilir ya yıl oldu bilmem kaç, hala … diye devam eden cümleler vardır. Doğru olduğuna bu ülkede her dakika kanaat getiriyoruz bence. Bir alışveriş merkezinin çatısı çökmüş, çığ altında insanlar kalmış, yağmurun neden olduğu sel baskınlarında ölen işçiler var.

İşte Türkiye’nin hali bu kadar içler acısı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.