Enişte Mortimır

enişte mortimır her sabah ezanla kalkar, evvela bebeleri doyurur böyle. son derece entellektüel, otodidakt bir insandır. bebelerden biri nefrit olduğunda kendi imkanlarıyla uzmanlaşıp böbrolog olmuştur. kayıp zamanın izinde isimli küçük bir risalesi ve tehafüt-üt tehafüt adında 6 ciltlik bir gezi rehberi vardır. ateist olduğu için babam onunla konuşmaz. amatör olarak astronomiyle ilgilenir. 12 hayvanlı takvimdeki hayvanlardan en az üç tanesinin kedi olduğunu ispatlayarak time ve science’a kapak olan ilk eniştedir. ayrıca güftekardır. “sayfaları dönder, taşı dönder” mısrasını metallica’ya 8 TL karşılığı satmıştır. ben onu çok seviyorum. çünkü onun da özgürlüğü bi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.