Hikayem…
Seda ÇAKMAK
31

Yazınızı çok beğendim hatta yazıda kendimi de gördüm. Kabına sığamayan insanlar- özellikle de kadınlar🙂- toplum için her zaman birer ışık ve yol gösterici oluyorlar.

Like what you read? Give Yasemin Küçükyılmaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.