İlk yazımda, dijital ürünlerde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı testi yapmadan uygulanabilecek bazı tasarım önerileri ve Jakob Nielsen’in sezgisel kullanılabilirlik kurallarından bir derlemeyi bulabilirsiniz.

Freepik
Freepik

Ürün başarısını artırmak için önemsemeniz gereken en önemli faktörlerden biri, kullanılabilirliktir. Bu, elde edilecek başarıda çok önemli bir yer tutar. bir Video konferans aracı olan Zoom

Yasin Çelenk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store