Android Json Veri Yapısı

Json(JavaScript Object Notation) insanlar tarafından okunabilen bir veri değişim biçimidir. Json veri yapısının kullanım amacı veri alışverişi yaparken küçük boyutlarda veri alıp göndermektir. Xml yapısına göre basit, anlaşılır ve daha kolay okunabilirdir.

JsonObject Yapısı: Bir object ‘{‘ ile başlar ‘}’ ile de biter. Anahtar:Değer mantığı ile çalışır. Objectler ‘,’ ile birbirinden ayrılır.

Yukarda verilen json yapımızı modellemek istersek öncelikle yapımızda en iç kısımdan modellenmeye başlanmalıdır.

Json yapımızda en içteki object ele alınır ve veri türleri dikkate alınarak tanımlama yapılır.

JsonArray Yapısı: Dizi mantığı ise yerini ‘[]’’lere bırakır. Birden fazla değer birbirinden virgül ile ayrılır.

Yukardaki jsonArray yapımızın modeli;

Umarım herkese faydalı bir yazı olmuştur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.