ข้อดีของการเปิดธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์

1.เป็นทรัพย์สินที่มั่นคงถาวร
2.ใช้ประโยชน์ได้ทั้งครอบครัว สามารถจับต้องพักอาศัยได้ 
3.มีโอกาสปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น หากทำเลดี ยิ่งนานวันมูลค่ายิ่งเพิ่ม 
4.มีรายได้ทั้งค่าเช่า และค่าบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ำค่าไฟ เครื่องหยอดเหรียญ ค่าอินเตอร์เนต ค่าจอดรถ ค่าฟิตเนต เป็นต้น
5.ดอกเบี้ยหักภาษีได้ 
6.ง่ายต่อการบริหารงาน แค่คอยดูแลเก็บค่าเช่า และบำรุงรักษา
7.ใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมได้ดี

Credit: http://www.manager.co.th/smes/ViewNews.aspx?NewsID=9560000067999

Like what you read? Give YEERAF a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.