. . . ด อ ก ไ ม้ . . .

31.12.58 แวะไปถ่ายรูปดอกไม้ที่งานดอกไม้นานาชาติ ที่บึงทุ่งสร้าง

By...Olympus OM-D EM10 II

Show your support

Clapping shows how much you appreciated yimmbaa’s story.