Yizai Wu
Yizai Wu

Yizai Wu

as known as woodyizie, Yizie Wu, Yizai Wu, 乙仔. Like singing, guitar playing, reading, and movie.