EVVEL-İ AHİR NOTLARI*

Şunu iyi bil ki insanın “Lailaheillalah” demesi onun kendisi için kimlik irad etmesidir. Bu kimlik, insana ne yapması gerektiğini, nasıl davranması, hayatını neye göre belirlemesi hususunda bilinç evreni oluşturur. Öyle ki İslam oluşun ötesindekiler de aynı söz üzere ahitleşmeye çağrılır: “Gelin ortak bir sözde (kelimede) buluşalım” deyişiyle Kur’an bu duruma vurgu yapar. Busöz ile yürüyüşünü başlatanlar, gereğini yerine getirdiklerinde kişiliklerini inşa etmeye başlamışlar demektir. …

Yolcu Dergisi

Uzak denizlere açıl, demiyorum, lakin bir kez açılmışsan tufandan korkma! (S. Şirazî)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store