УЙ ГАРГАЛГААНААС…

Цонхон цаагуур хэрээ өнгөрнө,
сэтгэлийн минь
Цочсон айдас бүдгэрэхээс урьтаад
дуулмаар байна.

Уй гаргалгаанаас үүсэлтэй
ийм л өдрүүдийн тэнгэрт
Уртаас урт далавчтай
ганцхан удаа нисмээр байна.

АКОМУУЖИЙ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.