Een gesprek met Kristiaan Versteeg & Matthijs Bijkerk.

Founders Sunplicity

Young & Rebel!
Nov 14, 2017 · 2 min read

Het zijn jonge jongens, dat zijn het, en al volop ondernemers. Nog lang niet klaar met hun studies, maar ze konden niet wachten. Aangestoken door het verlangen om met purpose hun weg te zoeken. Ondernemend een rol willen spelen in dit tijdsgewricht van ongekende mogelijkheden om de energie duurzaam te maken. Samen hebben ze Sunplicity opgezet.

Hoe, bedachten ze, kunnen we burgers, consumenten overtuigen dat het gebruik van zonnepanelen effectief is en haalbaar. Door hen te helpen met het gedoe natuurlijk. Aanvragen, regeltjes, teruggave, avonden lang aan de ‘keukentafel’ uitzoeken — niemand heeft daar zin in. Dus gaan wij dat voor hen doen, dachten Kristiaan en Matthijs.

Zo vormen zij als het ware de intermediair tussen consument en installateur — zij regelen het wel. Niet dat ze daar onmiddellijk heel rijk mee gaan worden, ik zei het al, het zijn aardige jongens. Maar hun ondernemerschap is wel geboren.

‘Onze liefde voor de natuur en het besef dat we rentmeesters zijn van deze aarde.’

Wat, vraag ik hen, drijft jullie dan? En dan komen de prachtigste antwoorden die ik van ondernemers heb gehoord: onze liefde voor de natuur. En het besef dat we rentmeesters zijn van deze aarde. Als dat niet purpose-driven is als onderneming.

Natuurlijk hebben ze goed nagedacht over hun business model en zijn de eerste opdrachten binnen, maar laat er geen misverstand over bestaan — dit zijn de nieuwe ondernemers die beginnen met een verhaal. Hun ‘why’. Waarom staan ze vroeg op en willen ze hard werken? Omdat hun beginnende onderneming met een duidelijke purpose begonnen is.

Sunplicity ontzorgt mensen niet alleen, maar zeggen Kristiaan en Matthijs, het helpt mensen ook na te denken hoe makkelijk duurzame energie nu is. Natuurlijk moet je investeren, maar je verdient het op meerdere manieren terug. Niet alleen in geld, maar ook in het besef dat we goed moeten zorgen voor deze aarde.

Waar ligt jullie grootste uitdaging nu, vraag ik even later? Tijd zeggen ze. Ja, logisch, ze moeten nog afstuderen, en het uitbouwen van hun prille onderneming lonkt ook. En hun droom dat er een volledige energietransitie zal komen. Genoeg te doen voor die twee.

Ron van Es — Young and Rebel

Young & Rebel!

Written by

Ron van Es, partner van Young & Rebel, spreekt met young professionals die werken met purpose en lef! www.youngandrebel.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade