Niets doen is geen optie meer.

Jonge professionals willen werken met purpose en lef!

Young & Rebel!
Aug 17, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

In een gesprek met het hoofd HR van een groot technisch bedrijf kwam het hoge woord eruit: ‘Ja, we lijken niet aantrekkelijk te zijn voor jonge professionals. We krijgen ze moeilijk binnen, en als ze er zijn, zijn ze toch ook snel weer weg.’ Hij zat er maar mee, het hoofd HR, zelf nog een redelijk jonge vent. Voordat ik kon vragen waar dat nou echt aan lag, vertelde hij over de ‘ingebakken’ cultuur van de oudere generatie. ‘Zij hadden het ook allemaal van de grond af moeten leren, en dan komen die jonge knulletjes binnen die ook gelijk verantwoordelijkheid wilen hebben. Nou laat ze eerst maar koffie halen.’

Dat werkt niet meer, gaf hij toe, de ‘jonge knulletjes’ zijn echt van een generatie die dat niet meer pikken. Terecht, riep ik. Jonge professionals willen leren, maar niet met koffie halen voor de baas. ‘Wat ga je er nou aan doen?’, vroeg ik hem. We kunnen je helpen. ‘Nou, dat zal wel lastig worden’, gaf hij terug. ‘Er is eigenlijk geen geld om je in te huren.’ ‘Je bedoelt dat er geen urgentie bij het management wordt gevoeld?’, riep ik. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Geen urgentie, en eigenlijk geen zin om iets te veranderen. De focus lag op geld verdienen, opdrachten nu eens goed af maken, het bordje was al vol genoeg.

Dit gesprek was een half jaar geleden en de tijd heeft geleerd dat dit bedrijf het heel moeilijk gaat krijgen in een razendsnelle verbetering van de economie. Wie wil er nu bij je werken terwijl de banen voor het oprapen liggen?

In een artikel schetst Marieke Grondstra, partner binnen Young & Rebel en kenner van generatie Y: ‘Het lijkt erop dat organisaties in Nederland het ‘merk’ als heilig beschouwen. Jonge medewerkers dienen zich aan te passen aan de normen en waarden van de organisatie, ongeacht hun persoonlijke voorkeuren en gebruiken. Het lijkt of het individu niet gelijkwaardig is aan ‘de organisatie’, alsof er geen sprake is van pluriformiteit, alsof er geen sociale verschillen mogen bestaan, alsof er angst is voor het ongewone, wat wordt vertaald in ‘onaangepast’.

Grotere organisaties zullen echt werk moeten gaan maken om binnen de cultuur de jonge professionals te laten excelleren. Dat betekent dat je als organisatie ook begrijpt wat deze jonge professionals drijft. In een verhelderende ‘brief’ aan managers schrijft een jonge Amerikaanse namens haar generatie: ‘You hired us thinking this one might be different; this one might be in it for the long haul. We’re six months in, giving everything we have, then suddenly, we drop a bomb on you. We’re quitting.’Daarna legt ze haarfijn uit waarom. Ze wil bijdragen, maar niet om de aandeelhouderswaarde. Ze wil ‘vliegen’ in plaats van ‘doe-maar-gewoon’. Ze wil gezien worden in wat ze kan en hoe ze zich kan ontwikkelen, in plaats van zich een nummer te voelen. ‘I’ll give you everything I’ve got, but I need to know it makes a difference to something bigger than your bottom line.’

Wat had het antwoord van het hoofd HR van het technische bedrijf op mijn vraag kunnen zijn? Misschien dit: ‘Ok, ik wil een uur met je sparren over jullie ideeën, want er moet echt iets gebeuren.’ Of dit: ‘Ik wil je graag samen met ons management laten praten, zodat we de urgentie helder krijgen.’ Of misschien wel het commentaar dat de jonge Amerikaanse vrouw kreeg op haar brief: ‘The millennials are telling us what we already know in our hearts to be true. People want to make money, they also want to make a difference.’

De strategie van een organisatie wordt nog teveel in een vissenkom ontworpen door het management. Er wordt dan van uitgegaan dat die vissenkom een goede afspiegeling is van het hele aquarium, de vijver of zelfs de oceaan. Dat kan dus niet meer. In 2020 — en dat is over een kleine 2 jaar! — bestaat werkend Nederland voor een belangrijk deel uit generatie Y. En staat generatie Z te trappelen om aan de slag te gaan.

Voor organisaties die innovatief willen zijn, die de jongst werkende generatie echt serieus willen nemen en daar toewijding, loyaliteit en energie voor terug krijgen, hebben Marieke Grondstra en Ron van Es van Young & Rebel een bijzonder aanbod gecreëerd. Niet investeren in deze generatie medewerkers betekent dat organisaties verouderen en aftakelen. Met de juiste aanpak staat het talent aan de deur te dringen en breng je een frisse wind binnen die de organisatie zo nodig heeft. Hoe? Wij komen graag een uurtje sparren om onze ideeën toe te lichten: aan u de keuze. Maar weet: niks doen is geen optie meer!

Marieke Grondstra en Ron van EsYoung & Rebel

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store