Wat wordt de grootste kunst in 2018?

Om young professionals aan je te verbinden.

Young & Rebel!

De grootste kunst in 2018 zal worden om de juiste mensen aan je te verbinden. Niet alleen zal het werk in rap tempo veranderen, maar de krapte op de arbeidsmarkt neemt in 2018 extreem toe. De grote vraag zal dus worden wie er bij je (wil) werken. Niet alleen zul je ervaren dat mensen die het niet naar hun zin hebben bij je vertrekken — wie blijven er eigenlijk? — maar het aantrekken van goede mensen zal lastig zo niet heel moeilijk worden.

In 2018 en de 2 jaren daarna zal 50% van de ‘workforce’ uit mensen bestaan die uit de zogenaamde generatie Y komen. In de rest van de wereld ook wel Millennials genoemd. Jonge professionals geboren tussen 1985 en 2000 hebben een andere ‘DNA’. Ze kijken anders, werken anders en willen anders. En juist deze young professionals brengen nieuw leven in de organisatie.

Maar de grote kunst in 2018 zal zijn om hen te werven. Niet met geld, niet met ‘accessoires’, want daar trappen ze niet in. Deze young professionals zoeken purpose in hun werk.

De grootste kunst in 2018 zal dus — naast het werven en behouden van de juiste mensen — het verleggen van de focus worden binnen de organisatie. Wat is echt van belang? Wat is de betekenis van ons werk? Wat is onze purpose?

Met zo’n helder verhaal over een betekenisvolle organisatie lukt het in 2018 om de juiste mensen aan boord te houden, maar ook om de juiste mensen aan boord te krijgen.

Hoe ziet de ‘purpose’ kunst er in 2018 dan uit?

  • Is de purpose van de organisatie compleet doorvertaald in de organisatie? Weet iedereen over het waarom en waarvoor? Is er engagement en hoe weet je dat? Ken je deze test trouwens al?
  • Kun je de juiste mensen bij je houden? Weet je van hun verlangen? Begrijp je waar ze zich in door willen ontwikkelen? Besteed je aandacht aan hun persoonlijke carrière?
  • Begrijp je dat de organisatie vooral om mensen draait? Zij maken de output, zij creëeren de omzet, zij organiseren de processen, zij verkopen de producten, zij zijn de organisatie. In 2018 en de jaren daarna zal dit extreem verlangd worden door medewerkers. Zo niet, dan zijn ze weg.

Met andere woorden, de ‘purpose’ kunst in 2018 zal vooral het verstaan van de eigen mensen worden binnen de organisatie. Vanuit dat verstaan zal een verhaal komen dat doorverteld wordt. En je weet, als een goed verhaal eenmaal de ronde doet…

Gaat dat lukken in 2018?

Ron van Es Young and Rebel

Young & Rebel!

Written by

Ron van Es, partner van Young & Rebel, spreekt met young professionals die werken met purpose en lef! www.youngandrebel.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade