Yuka Kato
Yuka Kato

Yuka Kato

Japanese Ruby/Rails engineer. organizer of the Ruby community for the beginners 'Yochiyochi.rb'.