Mawar hitam kado untuk perpisahan kau.

Selamat wisuda.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated YULIAKU’s story.