HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

:: ค้นหาข้อมูลเรียนต่อประเทศจีน ::

ระดับการสอบ

ข้อเขียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

HSK ระดับ 1

· เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ

· รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ

· ค่าสมัครสอบ 500 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที

· ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ

· คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 2

· ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

· รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ

· ค่าสมัครสอบ 700 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที

· ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ

· คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 3

· ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้

· รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ

· ค่าสมัครสอบ 900 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที

· ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ

· คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 4

· สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี

· รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

· ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที

· ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ

· คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 5

· ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้

· รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

· ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที

· ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ

· คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 6

· เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน

· รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ

· ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที

· ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ

· คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

การพูดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

HSK การพูด (ระดับต้น)

· ค่าสมัครสอบ 500 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที

HSK การพูด (ระดับกลาง)

· ค่าสมัครสอบ 700 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 23 นาที

HSK การพูด (ระดับสูง)

· ค่าสมัครสอบ 800 บาท

· ระยะเวลาในการสอบ 25 นาที

a

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store