Image for post
Image for post

San Francisco ❤

Bugün pılımı pırtımı (bir Macbook, bir Kindle ve üç beş parça giyecek bir şeyler) küçük bir çantaya sığdırıp San Francisco’ya geleli 5 aydan fazla oluyor. Buraya ilk olarak yaklaşık 2 sene once 1 haftalığına gelmiştim, kaldığım otel Tenderloin’de olduğundan dışarı çıktığımda beni idrar-ot karışımı iğrenç bir koku, evsizler ve daha bir sürü anlam veremediğim olumsuz şey karşılamıştı. Bunu gördükten sonra “GERCEK SAN FRANCISCO BU DEGIL”, yani degildir herhalde diyerek Turkiye’ye döndüğüme kendime tek bir söz vermiştim; “Ne yapıp edip buraya geri döneceğim.”

Aldığım kararı hayata geçirmem 1 sene kadar sürdü, kime söylesem gercek dünyanın aynı sıkıcı sorularını…

Mehmet Yurtar

frontend dev/trainer, wantrepreneur, lifetime learner • #javascript, #react, and all things web!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store